STT

Họ và tên

Khoa

Năm

Cuộc thi

Kết quả

1

Huỳnh Tấn Đạt

Toán-Tin

2003

OLP Chuyên Tin

Giải ba

2

Nguyễn Đỗ Thái Nguyên

Huỳnh Tuấn Hải

Nguyễn Quang Ninh

Toán-Tin

2005

Cuộc thi lều chõng chuyên

Giải khuyến khích

3

Trần Minh Tiến

Toán-Tin

OLP không chuyên

Giải ba

4

Nguyễn Việt Tuấn

Toán-Tin

OLP không chuyên

Giải ba

5

Huỷnh Tuấn Hải

Toán-Tin

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

6

Dương Công Luận

Toán-Tin

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

7

Nguyễn Quang Ninh

Toán-Tin

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

8

Trần Minh Tiến

Toán-Tin

2006

OLP chuyên Tin

Giải ba

9

Nguyễn Đặng Kim Khánh

Toán-Tin

2007

OLP chuyên Tin

Giải ba

10

Hứa Lê Thanh Vy

Toán-Tin

2008

OLP chuyên Tin

Giải nhất

11

Hứa Lê Thanh Vy

Toán-Tin

ACM/ICPC Team: HCMUP1

Giải ba

12

Nguyễn Đặng Kim Khánh

Toán-Tin

ACM/ICPC Team: HCMUP1

Giải ba

13

Trương Tấn Khoa

Toán-Tin

2009

OLP chuyên Tin

Giải ba

14

Lưu Thế Phương

Toán-Tin

OLP chuyên Tin

Giải ba

15

Trần Đức Tâm

Toán-Tin

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

16

Trần Đức Tâm

CNTT

2010

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

17

Hoàng Văn Lượng

CNTT

2011

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

18

Phạm Hà Nguyên

OLP Không chuyên

Giải khuyến khích

19

Phạm Hà Nguyên (K.Lý)
Võ Huy Bình
Phan Cao Trí

K.CNTT

+ K.Lý

ACM/ICPC Team: HCMUP2

Giải nhất không chuyên

20

Trần Quốc Trí

CNTT

2012

OLP không chuyên

Giải nhì

21

Phạm An Bình

Toán-Tin

OLP không chuyên

Giải ba

22

Tôn Thất Anh Quân

CNTT

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

23

HCMUP3

CNTT

ACM/ICPC  Team: HCMUP3

Giải khuyến khích không chuyên

24

Trần Quốc Trí

CNTT

2013

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

25

Phạm Hữu Thiên

CNTT

2014

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

26

Ma xuân Ngọc Trân

CNTT

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

27

Dương Trần Hà Phương

CNTT

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

28

Phạm Hữu Thiên
Dương Trần Hà Phương

Ma xuân Ngọc Trân

CNTT

ACM/ICPC Team: HCMUP1

Giải nhì

29

Dương Trần Hà Phương

CNTT

2015

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

30

Phạm Hữu Thiên

CNTT

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

31

Phạm Hữu Thiên
Dương Trần Hà Phương
Phạm Việt Bình

CNTT

ACM/ICPC 2015 – Miền Nam

Gỉải 3

32

Phạm Vũ Trân

OLP Không chuyên Tin

Giải 3

33

Chu Thị Thu Hiền

Toán-Tin

2016

OLP Không chuyên Tin

Giải khuyến khích

34

Phạm Vũ Trân

OLP chuyên Tin

Giải 3

35

Diệp Thanh Đạt

CNTT

OLP chuyên Tin

Giải khuyến khích

36

Võ Long Tuấn

Toán-Tin

OLP Không chuyên Tin

Giải khuyến khích

37

Diệp Thanh Đạt

CNTT

2017

OLP Chuyên Tin

Giải 3

38

Nguyễn Quang Phúc

CNTT

OLP Chuyên Tin

Giải 3

39

Chu Thị Thu Hiền

Toán-Tin

OLP Chuyên Tin

Giải KK

40

Diệp Thanh Đạt
Nguyễn Quang Phúc
Chu Thị Thu Hiền (Toán-Tin)

CNTT +

Toán-Tin

ACM – Quốc Gia

Giải 3

41

Diệp Thanh Đạt
Nguyễn Quang Phúc
Chu Thị Thu Hiền (Toán – Tin)

Toán–Tin

ACM – Miền Nam

Giải KK

42

Võ Long Tuấn

Toán-Tin

OLP Không Chuyên

Giải 3

43

Nguyễn Thiên Ân

CNTT

OLP Không Chuyên

Giải 3

44

Trần Phúc Khang

OLP Không Chuyên

Giải KK

45

Dương Hòa Bình

Toán-Tin

2018

OLP Không Chuyên

Giải 3

46

Trần Thanh Hùng

CNTT

OLP Không Chuyên

Giải Khuyến khích

47

Trần Phúc Khang

OLP Không Chuyên

Giải Khuyến khích

48

Vương Lê Minh Nguyên

CNTT

OLP Chuyên

Giải Khuyến khích

49

Nguyễn Minh Duy

CNTT

OLP Chuyên

Giải Khuyến khích